dfe-nl

DFE: Deputaten Fryske Earetsjinsten

Doel:

Deputaten Friese Erediensten (DFE) hebben tot taak om alle onderdelen van de gereformeerde erediensten ook in het Fries toegankelijk te maken.

Taken:

  1. Aanspreekpunt voor de GKV met betrekking tot de PS Fryslân en daarbuiten:
    • vanuit het deputaatschap: het stimuleren van de kerken om het Fries in de eredienst te gebruiken;
    • vanuit de kerken: advies inwinnen bij de DFE voor het gebruik van het Fries in de eredienst;
  2. Ter beschikking stellen van kerkelijke documenten zoals belijdenisgeschriften, liturgische formulieren en gebeden;
  3. Ontwikkelen van materiaal in het Fries voor gebruik in de eredienst (bijv. prekenbundels);
  4. Samenwerken met andere kerkgenootschappen in interkerkelijk verband: Yntertsjerklike Kommisje foar de Fryske Earetsjinst (YKFE).

Meer nederlandstalige informatie is beschikbaar via gkv.nl/friese-erediensten/

Leden van de Deputaten Friese Erediensten:

David de JongJitse HúsmanMient Holwerda

David de Jong Jitse Huisman Mient Holwerda
Voorzitter Secretaris Notulist 

Harm van de HeideGeart BrúnsmaJan Poutsma

Harm van de Heide Geart Bruinsma Jan Poutsma (✝ 2020)
Penningmeester

DFE-rapport

Lees het rapport (pdf) van de deputaten voor de classes Drachten en Leeuwarden, 2018-2019.

DFE-rapportaazje


Nederlands Nederlandse Versie