Tsjerketsjinsten

Tsjerketsjinsten

Tsjerketjinsten yn 2020

As de Heare it wol, sille de neikommende Fryske tsjerketsjinsten hâlden wurde yn ‘e frijmakke grifformearde tsjerken:

Liturgy foarbyld

Septimber

Dokkum/Driezum, 6 septimber, 09.15
Adres: Tsjerkeloane 12, Wâlterswâld
Foargonger: dû. Jelle Nutma

Oktober

Dokkum/Driezum, 4 oktober, 09.30
Adres: Tsjerkeloane 12, Wâlterswâld
Foargonger: dû. Douwe J. Steensma

Harns, 18 oktober, 10.00
Adres: Noorderkade 2
Foargonger: dû. Pier Poortinga

Novimber

Droegeham, 15 novimber, 09.30
Adres: De Buorren 63
Foargonger: dû. Dick Welfing

Tsjerketjinsten yn 2021

Febrewaris

Droegeham, 14 febrewaris, 14.00
Adres: De Buorren 63
Foargonger: dû. Jelle Nutma

April

Blije-Holwert, 25 april, 9.30
Adres: Hoofdstraat 21, Blije
Foargonger: dû. Douwe J. Steensma

Maaie

Snits, 9 maaie, 9.30 
Adres: Julianastraat 5
Foargonger: dû. Gurbe Húsman

Septimber

Fryske Peallen, 5 septimber, 09.30 en 14.00
Adres: ’t Paed 1
Foargonger: dû. Jelle Nutma

Tsjerketjinsten yn ‘e eigen gemeente?

Wolle jo ek graach ris in Fryske tsjinst belizze yn jo gemeente? Nim kontakt op mei DFE!