DFE

DFE: Deputaten Fryske Earetsjinsten

Doel:

It oan ‘e oarder stellen en befoarderjen fan it Frysk yn ‘e earetsjinsten.

Taken:

  1. Stipepunt foar de (frijmakke) Grifformearde Tsjerken (fGT) yn it ressort fan ‘e Partikuliere Synoade Fryslân (PS) en dêrbûten:
    • fanwege DFE: it stimulearjen fan ‘e tsjerken by it brûken fan it Frysk yn ‘e earetsjinst
    • fanwege de tsjerken: it om rie freegjen by DFE by it brûken fan it Frysk yn ‘e earetsjinst;
  2. It besoargjen fan ‘e tsjerklike dokuminten dy’t yn ‘e fGT brûkt wurde (belidenisskriften, liturgyske formulieren en gebedens) yn ‘e Fryske taal;
  3. It ûntwikkeljen fan materiaal foar de earetsjinsten yn ‘e Fryske taal (bygelyks yn de foarm fan prekenbondels);
  4. It mei-inoar opwurkjen mei oare tsjerklike denomminaasjes yn ‘e Yntertsjerklike Kommisje foar de Fryske Earetsjinst (YKFE).

Leden fan DFE:

David de JongJitse HúsmanMient Holwerda

David de Jong Jitse Húsman Mient Holwerda
Foarsitter Skriuwer Notulist 

Harm van de HeideGeart BrúnsmaJan Poutsma

Harm van de Heide Geart Brúnsma Jan Poutsma (✝ 2020) 
Ponghâlder

DFE-rapportaazje

Lês de rapportaazje (pdf) fan ‘e DFE foar de classes Drachten en Ljouwert, 2018-2019.

DFE-rapportaazje


Nederlands Nederlandse Versie