Oanmeldingsformulier

 

Oanmelding foar ‘450 jier fraachlearen’

 

Meitsje € 15,- (lêzers fan ND en FD: € 12,50) per persoan oer op giro 1613796 fan S. Alkema yn Marrum (ponghâlder fan DFE),

mei fermelding fan ‘450 jier fraachlearen’ en fol it oanmeldingsformulier yn.