Fraachlearen NL

‘Yn ‘e namme fan de Heit en fan de Soan en fan de Hillige Geast’.

Yn it tsjerkje fan Lytsewierrum wurde foar it earst de hillige doop betsjinne yn it Frysk, troch dr. G.A. Wumkes.

450 jier fraachlearen

 

Op 12 oktober 2013 zal een boekje met de Friese vertaling van de Heidelbergse Katechismus

gepresenteerd worden op een feestelijke middag in Franeker.

 

Kijk hier voor meer informatie of geef u hier meteen op!