Fryske tsjerketsjinsten

- Fryske earetsjinsten - - DFE - - Tsjerketsjinsten - - Preken - - Belidenisskriften - - Liturgy - - Lieten - - Nijs - - Ferwizings - - Kontakt - - Nys archyf -

Tsjerketsjinsten

Tsjerketjinsten yn 2020

As de Heare it wol, sille de neikommende Fryske tsjerketsjinsten hâlden wurde yn 'e frijmakke grifformearde tsjerken:

Liturgy foarbyld

Maaie

Fryske Peallen, 25 maaie, 09.30
Adres: 't Paed 1
Foargonger: dû. David de Jong

Septimber

Dokkum/Driezum, 6 septimber, 09.15
Adres: Tsjerkeloane 12, Wâlterswâld
Foargonger: dû. Jelle Nutma

Oktober

Dokkum/Driezum, 4 oktober, 09.30
Adres: Tsjerkeloane 12, Wâlterswâld
Foargonger: dû. Douwe J. Steensma

Harns, 18 oktober, 10.00
Adres: Noorderkade 2
Foargonger: dû. Pier Poortinga

Novimber

Droegeham, 15 novimber, 09.30
Adres: De Buorren 63
Foargonger: dû. Dick Welfing

Tsjerketjinsten yn 2021

Febrewaris

Droegeham, 14 febrewaris, 14.00
Adres: De Buorren 63
Foargonger: dû. Jelle Nutma

April

Blije-Holwert, 25 april, 9.30
Adres: Hoofdstraat 21, Blije
Foargonger: dû. Douwe J. Steensma

Maaie

Snits, 9 maaie, 9.30 
Adres: Julianastraat 5
Foargonger: dû. Gurbe Húsman

Septimber

Fryske Peallen, 5 septimber, 09.30 en 14.00
Adres: 't Paed 1
Foargonger: dû. Jelle Nutma

Tsjerketjinsten yn 'e eigen gemeente?

Wolle jo ek graach ris in Fryske tsjinst belizze yn jo gemeente? Nim kontakt op mei DFE!
Cookies helpen ons onze services te leveren. Door onze services te gebruiken, geeft u aan akkoord te gaan met ons gebruik van cookies. OK