Fryske tsjerketsjinsten

- Fryske earetsjinsten - - DFE - - Tsjerketsjinsten - - Preken - - Belidenisskriften - - Liturgy - - Lieten - - Nijs - - Ferwizings - - Kontakt -

Tsjerketsjinsten

Tsjerketjinsten yn 2019

As de Heare it wol, sille de neikommende Fryske tsjerketsjinsten hâlden wurde yn 'e frijmakke grifformearde tsjerken:

Liturgy foarbyld

Jannewaris

Driezum, 6 jannewaris 2019, 13.45
Adres: Tsjerkeloane 12, Wâlterswâld
Foargonger: dû. David de Jong

Febrewaris

Fryske Peallen, 3 febrewaris 2019, 14.00 oere
Adres: 't Paed 1
Foargonger: dû. Jan Poutsma

July

Fryske Peallen, 21 july 2019, 9.30 oere
Adres: 't Paed 1
Foargonger: dû. Marten Tel

Oerterp, 21 july 2019, 14.00 oere
Adres: De Feart 85
Foargonger: dû. Marten Tel

Septimber

Driezum, 22 septimber 2019, 09.15
Adres: Tsjerkeloane 12, Wâlterswâld
Foargonger: dû. Jan Poutsma

Oktober

Drachten, 13 oktober 2019, 10.30
Adres: Middelwyk 148 
Foargonger: dû. David de Jong

Tsjerketjinsten yn 'e eigen gemeente?

Wolle jo ek graach ris in Fryske tsjinst belizze yn jo gemeente? Nim kontakt op mei DFE!
Cookies helpen ons onze services te leveren. Door onze services te gebruiken, geeft u aan akkoord te gaan met ons gebruik van cookies. OK