Nijs

- Fryske earetsjinsten - - DFE - - Tsjerketsjinsten - - Preken - - Belidenisskriften - - Liturgy - - Lieten - - Nijs - - Ferwizings - - Kontakt -

Nijs

Nijsberjochten fan 'e Deputaten Fryske Earetsjinsten fine jo hjir.

 

04/01/2016

Op 4 jannewaris 2016 is ús oprjochter, ing. Tjibbele Miedema ferstoarn.

Ds. Tjibbele Miedema

Lês hjir it In Memoriam dat ús foarsitter útsprutsen hat by syn begraffenis.


12/10/2013

DFE-logo

Deputaten Fryske Earetsjinsten is drok dwaande mei de revyzje fan 'e liturgyske formulieren, nei't de Hollânske teksten dy't yn 'e (frijmakke) grifformearde tsjerken brûkt wurde oanpast binne oan de taal fan de Nieuwe Bijbelvertaling. Alle Fryske formulieren op dit webstee folgje no de tekst fan 2011. Oan in oersetting fan it formulier foar it befêstigjen fan dûmny's en it houliksformulier wurdt noch wurke. Sjoch hjir foar de nijste liturgyske teksten.  

Op 12 oktober 2013 is útjefte fan de nije Fryske oersetting fan 'e Heidelberger Kategismus presintearre op in feestlike middei yn 'e Martinitsjerke yn Frentsjer. Lês de ferslagen yn it Friesch Dagblad en it Reformatorisch DagbladOmrop Fryslân hat dy middeis in fraachpeatear hâlden mei de foarsitter fan DFE, dat hjir te hearren is.

It boekje mei de Fryske Kategismus is útjûn troch útjouwerij Van Wijnen yn Frjentsjer en kin by boekhandel Riemer Wever Van Wijnen besteld wurde.

Fryske Kategismus
Cookies helpen ons onze services te leveren. Door onze services te gebruiken, geeft u aan akkoord te gaan met ons gebruik van cookies. OK