Nijs

- Fryske earetsjinsten - - DFE - - Tsjerketsjinsten - - Preken - - Belidenisskriften - - Liturgy - - Lieten - - Nijs - - Ferwizings - - Kontakt -


DFE is drok dwaande mei de revyzje fan 'e liturgyske formulieren, nei't de Hollânske teksten dy't yn 'e (frijmakke) grifformearde tsjerken brûkt wurde oanpast binne oan de taal fan de Nieuwe Bijbelvertaling. Alle Fryske formulieren op dit webstee folgje no de tekst fan 2011. Oan in oersetting fan it formulier foar it befêstigjen fan dûmny's en it houliksformulier wurdt noch wurke. Sjoch hjir foar de nijste liturgyske teksten. 

Op 12 oktober 2013 is útjefte fan de nije Fryske oersetting fan 'e Heidelberger Kategismus presintearre op in feestlike middei yn 'e Martinitsjerke yn Frentsjer. Sjoch hjir foar de ferslagen yn it Friesch Dagblad en it Reformatorisch Dagblad. Omrop Fryslân hat dy middeis in fraachpeatear hâlden mei de foarsitter fan DFE, dat hjir te hearren is.

 It boekje mei de Fryske Kategismus is útjûn troch útjouwerij Van Wijnen yn Frjentsjer en kin hjir bestelde wurde.

 
Cookies helpen ons onze services te leveren. Door onze services te gebruiken, geeft u aan akkoord te gaan met ons gebruik van cookies. OK