Nijs

- Fryske earetsjinsten - - DFE - - Tsjerketsjinsten - - Preken - - Belidenisskriften - - Liturgy - - Lieten - - Nijs - - Ferwizings - - Kontakt -

Nijs

Nijsberjochten fan 'e Deputaten Fryske Earetsjinsten fine jo hjir.

Nije Lieteboek

31/12/2018

Oanfolling nije Lieteboek

De Fryske ferzje fan it nije Lieteboek (beskikber sûnt 2015) wurdt in soad brûkt yn Fryske tsjerketsjinsten. Dat Lieteboek befette lykwols hast gjin lieten dy’t oarspronklik yn it Frysk skreaun binne. Fierders binne der njonken it Lieteboek noch in hiel soad oersettingen yn it Frysk beskikber fan lieten dy’t graach songen wurde. Krúspunt (moetingsplak foar it Frysk yn en om ’e tsjerke) en Deputaten Fryske& Earetsjinsten (fan ’e frijmakke grifformearde tsjerken yn Fryslân) hawwe de hannen gearslein om dizze oanfoljende bondel fan 168 lieten gear te stallen. De bondel hat in oekumenysk karakter.

Presentaazje nije bondel

De bondel sil op freed 29 maart presintearre wurde yn 'de Fontein', De Kolken 89, yn Drachten. Der sil út de nije bondel songen wurde troch û.o. it Burgumer Manljuskoar en troch in kombo dat Opwekkingslieten en Psalmen foar No yn it Frysk sjonge sil. Mar fansels sille ek de oanwêzigen mei fjoer en faasje út de nije bondel sjonge kinne. Set dy datum dus yn de aginda en wês derby!
04/01/2016

Op 4 jannewaris 2016 is ús oprjochter, ing. Tjibbele Miedema ferstoarn.

Ds. Tjibbele Miedema

Lês hjir it In Memoriam dat ús foarsitter útsprutsen hat by syn begraffenis.
Cookies helpen ons onze services te leveren. Door onze services te gebruiken, geeft u aan akkoord te gaan met ons gebruik van cookies. OK