Lieten

- Fryske earetsjinsten - - DFE - - Tsjerketsjinsten - - Preken - - Belidenisskriften - - Liturgy - - Lieten - - Nijs - - Ferwizings - - Kontakt -


Yn 'e frijmakke grifformearde tsjerken wurdt, njonken it Lieteboek (2013/15), ek it Grifformeard Tsjerkeboek (2006) brûkt. Dit jier sil dêr in nije Hollânske edyskje fan útkomme. Wy hoopje sa gau mooglik mei in Fryske útjefte te kommen, dy't in wat bredere opset kriget. Ek lieten dy't graach songen wurde en orizjineel Frysk materiaal sil dêr in plak yn krije. Salang't it Fryske Grifformearde Tsjerkeboek noch net út is, kinne oersettings fan lieten út it âlde Tsjerkeboek hjirûnder noch fûn wurde: 

Bibellieten:

Nr út Grifformeard Tsjerkeboek (2006) | Namme van it liet | LB/T: Lieteboek/Tuskentiden | Bibeltekst by it liet

1 Yn it begjin lei de ierde derhinne LB 162 Genesis 1-2 35 De wizen, de wizen LB 520 Matthéus 2
2 De floed sloech tsjin de boech LB 805 22 Genesis 7-9 38 Set earst it sin op it Keninkryk fan God* Matthéus 4
3 Abraham, Abraham Genesis 12 39 Asto fregest silst ek krije Matthéus 7
4 Joazef siket om syn broers LB 166b Genesis 37 40 Wolkom, wolkom, kening Jezus LB 554 Matthéus 21
5 Lyts, lyts berntsje** Exodus 2 41 Bûten de stêd giet Jezus de krúswei Matth. 21,27
6 Mei Mozes binn' wy ûnderweis LB 606 Exodus 14 42 De Kening stjoert syn tsjinners Matthéus 22
7 De kening fan Egyptelân LB 196 Exodus 15 43 Sa sill' wy nei it feest ta gean** Matthéus 25
8 Samar te gean mei in stok yn 'e hân LB 806 Exodus 16-17 44 Wiswier, de Heare is ferriisd Matthéus 28
9 Wês earlik, doch dyn neiste rjocht Leviticus 19 45 Lit de bern mar by My komme T 67 Markus 10
11 Hark, Israel, de Iene Deut. 6 47 No sjong ik foar de Hear LB 157a Lukas 1
14 De grutte minsken doarre net 1 Samuël 17 48 No loovje lûd dy wûndere God LB 158a Lukas 1
15 O God fan Israel, ús heit 1 Kroniken 29 49 Gloarje oan God yn 'e heechste himel Lukas 2
18 Nei Jo giet al myn langstme út LB 25c Psalm 25 50 Eare oan God Lukas 2
20 Alle ierdrykseinen oanskôgje it heil LB 98d Psalm 98 51 O himelsk ljocht dat myn bestean beskynt Lukas 2
21 Myn God binn' Jo, Jo wol ik tankje LB 118a Psalm 118 52 No bart wat is fersein LB 159 Lukas 2
22 Jo wurd wol my omfiemje LB 119a Psalm 119 55 Sachéus wol in plakje ha LB 186 Lukas 19
24 As God ús thúsbringt LB 126a Psalm 126 56 By de Jakobsput LB 188 Jehannes 4
26 Alles wat sjonge kin, loovje de Hear LB  150b Psalm 150 57 Ik bin it libbensbrea Jehannes 6
27 De minsken dy't gean yn it tsjuster LB 454 Jesaja 9 64 Frede foar jim** Jehannes 20
28 Oait, as it frede is Jesaja 11, 65 68 No knibbelje wy foar jo troan Iepenbiering 1
30 Ik bring in rjochter oan it ljocht LB 459 Jesaja 42 69 Jo, hillich Godslaam, loovje wy Iepenbiering 5
31 Dêr komt de man fan Anatot LB 177 Jeremia 19 70 Jou, tsjinners fan God Iepenbiering 7
32 Om't God yn goedens mei ús wol Kleilieten 3 74 As in breid yn 'e pronk Iepenb. 21
33 Jona hat God wis wol heard Jona 1-4 75 No gean de blommen noch dea Iepenb. 21
34 Al soe de figebeam net bloeie* Habakuk 3

Advintstiid

77 In ingel seit Maria oan Lukas 2
78 Hoe kom ik Jo temjitte LB 441

Kryst

81 Dit is de dei dy't God ús brocht  
83 Fleurich sjonge wy ús liet
86 Wy geane mei-inoar op paad LB 606

Tiid foar Peaske

89 Jezus, libben fan ús libben LB 575
91 Yn it krús sil 'k ivich romje

Peasketiid:

92 No hat oerwûn de Soan fan God LB 633
93 Kristus, op 'e jûn te hôf brocht
95 In freugderop, in blide stim
99 Jo komt de gloarje, Kristus, ivich ta LB 634

Himelfeart:

100 De dei fan 't kroaningsfeest is kommen
101 O blide dei fan glâns en macht

Pinkster:

102 Hjoed is ús de Treaster kommen LB 633 Hannelingen 2
104 Dit is de dei, dit is it stuit

Trinitatis

106 Allinne oan God, de hege God LB 302
107 Eare oan God de Heit, de Skepper LB 705
108 Halleluja, lof foar it laam

It keninkryk fan God:

110 Lit genede oer ús reine
111 Jezus bliuwt yn ivichheid*
113 Nimmen kin de dea ûntrinne
115 Noait kinst dyn Heilâns macht oerskatte

Tsjerke:

118 De Heit is trou, syn plannen komme út  
119 De tsjerke fan ús Heare LB 968
121 God, dy't wie en is en komt*
122 Kom út 'e himel del, o Hear T 111

Belidenis, doop en nachtmiel:

123 Ik leau yn God, de Heit, dy't yn 't begjin  
124 Dyn libben stiet oan it begjin LB 354
125 Alles yn ús, dat woll' Jo wêze, Hear*
127 Hear, wy betinke hjir jo dea

Houlik:

129 Lof oan de Hear, Hy neamt by namme*

Moarntiid en jûntiid:

131 Wy tankje Jo, barmhertich God
132 Tank Hear, foar dizze nije moarntiid LB 218
133 Mei 't Wurd fan God kin no de dei begjinne LB 217
134 O Kristus, Jo, it sinneljocht LB 239
135 Stilte falt oer alle lannen
136 Behoedzje ús, Hear, wol by ús wêze LB 267

Oare lieten:

139 Jo namme, grutte God, moat lof en eare ha LB 412 158 Sa't in reehart nei wetter smachtet  Psalm 42
140 Eigenrom is bûtendoarren 159 God dy't alles makke
141 No tankje allegear LB 704 160 Grut is jou trou, o Hear LB 885
142 In sterke fêsting is ús God 161 Hear, Jo binn' myn libben
143 In sterke fêsting is ús God 162 Ja, ik leau en dêrom sjong ik
145 O Hear, ús God, wat is jo namme grut* 163 Ik bou op Jo, myn Skyld en myn Beskermer
146 Kom, lit ús fleurich sjonge T 18 164 Jezus fol leafde*
147 Lit yn alle tiden hearre 165 Machtich God, sterke rots*
148 Sjoch it ljocht, sjoch de nacht L 8b 166 Yn djipten en oer hichten
149 Sjoch ik stjerren oan 'e himel stean** 167 Mei-inoar yn Jezus' namme*
152 Wat smyt in minske 't bodzjen op 168 'k Stel myn fertrouwen*
153 Lykas in earm* 170 Rots dy't my it libben skinkt LB 911
154 Och, wat sil ik, sûnder, sizze? 171 Wes stil foar it antlit fan de Hear**
155 God, Jo binn' ljocht 172 Wy sjonge God ta eare LB 786
156 Hear, ik kom ta Jo* 173 Lykas in blom de tsjelk keart nei it ljocht LB 220
157 Heit, wy bûge fol fan skamte* 174  Sa freonlik en sa feilich as it ljocht LB 221

Liturgyske lieten:

176a Meist mei ûntsach, o folk, betinke*
176b Wy kieze foar de frijheid LB 311
177 Gebed foar de predikaasje


*/** Dizze lieten binne oersetten troch *Atze Bosch en **Grytsje Kingma.
Sy binne op oanfraach beskikber by Grytsje Kingma en kinne brûkt wurde yn in beamerpresintaasje.
Se meie net ôfdrukt of ferspraat wurde.

Evangelische liedbundel:

Sjoch hjir foar in oersjoch fan alle lieten dy't al yn it Frysk oersetten binne.

Opwekking:

518 Hear, Jo binn' altyd by my LB 139b
585 Der komt in dei
614 Jo genede kin ik mei ta
629 Hoe moat it mei my fierder / As der ferjouwing is LB 861
641 Jo ha my makke foar Josels
687 Hear, wiis my jo weiCookies helpen ons onze services te leveren. Door onze services te gebruiken, geeft u aan akkoord te gaan met ons gebruik van cookies. OK