Lieten

- Fryske earetsjinsten - - DFE - - Tsjerketsjinsten - - Preken - - Belidenisskriften - - Liturgy - - Lieten - - Nijs - - Ferwizings - - Kontakt -


Yn 'e frijmakke grifformearde tsjerken wurdt, njonken it Lieteboek (2013/15), ek it Grifformeard Tsjerkeboek (2006) brûkt. Dit jier sil dêr in nije Hollânske edyskje fan útkomme. Wy hoopje sa gau mooglik mei in Fryske útjefte te kommen, dy't in wat bredere opset kriget. Ek lieten dy't graach songen wurde en orizjineel Frysk materiaal sil dêr in plak yn krije. Salang't it Fryske Grifformearde Tsjerkeboek noch net út is, kinne oersettings fan lieten út it âlde Tsjerkeboek hjirûnder noch fûn wurde:


Bibellieten:

1 Yn it begjin lei de ierde derhinne (Lieteboek 162)

2 De floed sloech tsjin de boech

3 Abraham, Abraham (= Lieteboek 805 22)

4 Joazef siket om syn broers (Lieteboek 166b)

5 Lyts, lyts berntsje** (by Exodus 2)

6 Mei Mozes binn' wy ûnderweis (Lieteboek 606)

7 De kening fan Egyptelân (Lieteboek 196)

8 Samar te gean mei in stok yn 'e hân (Lieteboek 806)

9 Wês earlik, doch dyn neiste rjocht

11 Hark, Israel, de Iene

14 De grutte minsken doarre net

15 O God fan Israel, ús heit

18 Nei Jo giet al myn langstme út (Lieteboek 25c)

20 Alle ierdrykseinen oanskôgje it heil (Lieteboek 98d)

21 Myn God binn' Jo, Jo wol ik tankje (Lieteboek 118a)

22 Jo wurd wol my omfiemje (Lieteboek 119a)

24 As God ús thúsbringt (LIeteboek 126a)

26 Alles wat sjonge kin, loovje de Hear (Lieteboek 150b)

27 De minsken dy't gean yn it tsjuster (Lieteboek 454)

28 Oait, as it frede is

30 Ik bring in rjochter oan it ljocht (Lieteboek 459)

31 Dêr komt de man fan Anatot (Lieteboek 177)

32 Om't God yn goedens mei ús wol

33 Jona hat God wis wol heard 

34 Al soe de figebeam net bloeie*

35 De wizen, de wizen (Lieteboek 520)

38 Set earst it sin op it Keninkryk fan God*

39 Asto fregest silst ek krije

40 Wolkom, wolkom, kening Jezus (Lieteboek 554)

41 Bûten de stêd giet Jezus de krúswei

42 De Kening stjoert syn tsjinners

43 Sa sill' wy nei it feest ta gean**

44 Wiswier, de Heare is ferriisd

45 Lit de bern mar by My komme (Tuskentiden 67)

47 No sjong ik foar de Hear (Lieteboek 157a)

48 No loovje lûd dy wûndere God (Lieteboek 158a)

49 Gloarje oan God yn 'e heechste himel 

50 Eare oan God (by Lukas 2, 14)

51 O himelsk ljocht dat myn bestean beskynt

52 No bart wat is fersein (Lieteboek 159)

55 Sachéus wol in plakje ha (Lieteboek 186)

56 By de Jakobsput (Lieteboek 188)

57 Ik bin it libbensbrea

64 Frede foar jim**

68 No knibbelje wy foar jo troan

69 Jo, hillich Godslaam, loovje wy

70 Jou, tsjinners fan God

74 As in breid yn 'e pronk 

75 No gean de blommen noch dea

Advintstiid

77 In ingel seit Maria oan

78 Hoe kom ik Jo temjitte (Lieteboek 441)

Kryst

81 Dit is de dei dy't God ús brocht

83 Fleurich sjonge wy ús liet

86 Wy geane mei-inoar op paad (Lieteboek 606)

Tiid foar Peaske

89 Jezus, libben fan ús libben (Lieteboek 575)

91 Yn it krús sil 'k ivich romje

Peasketiid:

92 No hat oerwûn de Soan fan God (Lieteboek 633)

93 Kristus, op 'e jûn te hôf brocht

95 In freugderop, in blide stim

99 Jo komt de gloarje, Kristus, ivich ta (Lieteboek 634)

Himelfeart:

100 De dei fan 't kroaningsfeest is kommen

101 O blide dei fan glâns en macht

Pinkster:

102 Hjoed is ús de Treaster kommen

104 Dit is de dei, dit is it stuit

Trinitatis

106 Allinne oan God, de hege God (Lieteboek 302)

107 Eare oan God de Heit, de Skepper (Lieteboek 705)

108 Halleluja, lof foar it laam

It keninkryk fan God:

110 Lit genede oer ús reine

111 Jezus bliuwt yn ivichheid*

113 Nimmen kin de dea ûntrinne

115 Noait kinst dyn Heilâns macht oerskatte

Tsjerke:

118 De Heit is trou, syn plannen komme út

119 De tsjerke fan ús Heare (Lieteboek 968)

121 God, dy't wie en is en komt*

122 Kom út 'e himel del, o Hear (= Tuskentiden 111)

Belidenis, doop en nachtmiel:

123 Ik leau yn God, de Heit, dy't yn 't begjin

124 Dyn libben stiet oan it begjin (Lieteboek 354)

125 Alles yn ús, dat woll' Jo wêze, Hear*

127 Hear, wy betinke hjir jo dea

Houlik:

129 Lof oan de Hear, Hy neamt by namme*

Moarntiid en jûntiid:

131 Wy tankje Jo, barmhertich God

132 Tank Hear, foar dizze nije moarntiid (Lieteboek 218)

133 Mei 't Wurd fan God kin no de dei begjinne (Lieteboek 217)

134 O Kristus, Jo, it sinneljocht (Lieteboek 239)

135 Stilte falt oer alle lannen

136 Behoedzje ús, Hear, wol by ús wêze (Lieteboek 267)

Oare lieten:

139 Jo namme, grutte God, moat lof en eare ha (Lieteboek 412)

140 Eigenrom is bûtendoarren

141 No tankje allegear (Lieteboek 704)

142 In sterke fêsting is ús God

143 In sterke fêsting is ús God

145 O Hear, ús God, wat is jo namme grut*

146 Kom, lit ús fleurich sjonge (Tuskentiden 18)

147 Lit yn alle tiden hearre

148 Sjoch it ljocht, sjoch de nacht (Lieteboek 8b)

149 Sjoch ik stjerren oan 'e himel stean**

152 Wat smyt in minske 't bodzjen op

153 Lykas in earm*

154 Och, wat sil ik, sûnder, sizze?

155 God, Jo binn' ljocht

156 Hear, ik kom ta Jo*

157 Heit, wy bûge fol fan skamte*

158 Sa't in reehart nei wetter smachtet (by Psalm 42)

159 God dy't alles makke

160 Grut is jou trou, o Hear (Lieteboek 885)

161 Hear, Jo binn' myn libben

162 Ja, ik leau en dêrom sjong ik* 

163 Ik bou op Jo, myn Skyld en myn Beskermer

164 Jezus fol leafde*

165 Machtich God, sterke rots*

166 Yn djipten en oer hichten

167 Mei-inoar yn Jezus' namme*

168 'k Stel myn fertrouwen*

170 Rots dy't my it libben skinkt (Lieteboek 911)

171 Wes stil foar it antlit fan de Hear**

172 Wy sjonge God ta eare (Lieteboek 786)

173 Lykas in blom de tsjelk keart nei it ljocht (Lieteboek 220)

174 Sa freonlik en sa feilich as it ljocht (Lieteboek 221)

Liturgyske lieten:

176a Meist mei ûntsach, o folk, betinke*

176b Wy kieze foar de frijheid (Lieteboek 311)

177 Gebed foar de predikaasje

*/** Dizze lieten binne oersetten troch *Atze Bosch en ** Grytsje Kingma. Sy binne op oanfraach beskikber by Grytsje Kingma, en kinne brûkt wurde yn in beamerpresintaasje. Se meie net ôfdrukt of ferspraat wurde.


Evangelische liedbundel:

Sjoch hjir foar in oersjoch fan alle lieten dy't al yn it Frysk oersetten binne.

 

Opwekking:

518 Hear, Jo binn' altyd by my (Lieteboek 139 b)

585 Der komt in dei

614 Jo genede kin ik mei ta

629 Hoe moat it mei my fierder / As der ferjouwing is (Lieteboek 861)

641 Jo ha my makke foar Josels

687 Hear, wiis my jo wei


Cookies helpen ons onze services te leveren. Door onze services te gebruiken, geeft u aan akkoord te gaan met ons gebruik van cookies. OK