Fryske Earetsjinsten

- Fryske earetsjinsten - - DFE - - Tsjerketsjinsten - - Preken - - Belidenisskriften - - Liturgy - - Lieten - - Nijs - - Ferwizings - - Kontakt -

'e namme fan de Heit en fan de Soan en fan de Hillige Geast'.

Yn it tsjerkje fan Lytsewierrum wurde foar it earst de hillige doop betsjinne yn it Frysk, troch dr. G.A. Wumkes.

Fryske Earetsjinsten: moat dat no? Ja, dat moat. Want wy binne der fan oertsjûge dat it wurd fan Heit je nea tichter op 'e hûd komme kin as yn 'e taal fan mem. Syn Geast sprekt alle talen, ek de taal fan ús hert.

Jawis, it Frysk hat ús hert. Wy krewearje lykwols net foar it Frysk op himsels. Der binne gâns organisaasjes dy't op dat mêd goed wurk dogge. Wy hoege dat net noch ris justjes oer te dwaan. Mar wy sinjalearje al dat in protte Friezen noch ûnderskie meitsje tusken deistige en hillige taal. Ûnderinoar prate se Frysk, mar sagau't se it Wurd nimme prate se Hollânsk. Mar Hollânsk is krekt samin in hillige taal as Hebrieusk, Latyn en Arabysk dat binne. Yn 'e Reformaasje fan 'e sechstsjinde ieuw is brutsen mei it ûnderskie tusken de taal fan snein en de taal fan moandei oant sneon. It is dêrom goed grifformeard as it evangeelje ek yn Fryslân klinkt yn 'e folkstaal: de taal fan thús.

Wy hoopje mei it materiaal dat wy op dit stee oanbiede it brûken fan it Frysk yn 'e earetsjinsten te befoarderjen: yn 'e tsjerke én thús.


Fryske tsjerketsjinsten begjin 2018

As de Heare it wol, sille de neikommende Fryske tsjerketsjinsten hâlden wurde yn 'e frijmakke grifformearde tsjerken:

13 maaie 2018    9.30    Surhústerfean    Jan J. Poutsma
17 juny 2018    9.30    Noardburgum    Jan J. Poutsma
23 septimber 2018    9.30    Bûtenpost    Jan J. Poutsma

Mear tsjinsten en informaasje fine jo op Tsjerketsjinsten


Nederlands Nederlandse Versie
Cookies helpen ons onze services te leveren. Door onze services te gebruiken, geeft u aan akkoord te gaan met ons gebruik van cookies. OK