Ferwizings

- Fryske earetsjinsten - - DFE - - Tsjerketsjinsten - - Preken - - Belidenisskriften - - Liturgy - - Lieten - - Nijs - - Ferwizings - - Kontakt - - Nys archyf -

Ferwizings

David de Jong, dûmny en musikus

GKV.nl (webstee fan 'e Frijmakke Grifformearde tsjerken)

Yntertsjerklike Kommisje foar de Fryske Eartsjinst (YKFE)

Krúspunt (moetingsplak foar organisaasjes en persoanen dy’t mear wolle en kinne mei it Frysk yn en om tsjerke hinne)

debijbel (webstee fan it NBG, dêr't û.o. Nije Fryske Bibeloersetting yn te laden is)

Afûk (Algemiene Fryske Underrjocht Kommisje: û.o. foar kursussen Frysk)
Cookies helpen ons onze services te leveren. Door onze services te gebruiken, geeft u aan akkoord te gaan met ons gebruik van cookies. OK