DFE

- Fryske earetsjinsten - - DFE - - Tsjerketsjinsten - - Preken - - Belidenisskriften - - Liturgy - - Lieten - - Nijs - - Ferwizings - - Kontakt -

DFE: Deputaten Fryske Earetsjinsten

Doel:

It oan ‘e oarder stellen en befoarderjen fan it Frysk yn ‘e earetsjinsten.

Taken:

  1. Stipepunt foar de (frijmakke) Grifformearde Tsjerken (fGT) yn it ressort fan ‘e Partikuliere Synoade Fryslân (PS) en dêrbûten:
    • fanwege DFE: it stimulearjen fan ‘e tsjerken by it brûken fan it Frysk yn ‘e earetsjinst
    • fanwege de tsjerken: it om rie freegjen by DFE by it brûken fan it Frysk yn ‘e earetsjinst;
  2. It besoargjen fan ‘e tsjerklike dokuminten dy’t yn ‘e fGT brûkt wurde (belidenisskriften, liturgyske formulieren en gebedens) yn ‘e Fryske taal;
  3. It ûntwikkeljen fan materiaal foar de earetsjinsten yn ‘e Fryske taal (bygelyks yn de foarm fan prekenbondels);
  4. It mei-inoar opwurkjen mei oare tsjerklike denomminaasjes yn ‘e Yntertsjerklike Kommisje foar de Fryske Earetsjinst (YKFE).

Leden fan DFE:

David de JongGjelt VisserMient HolwerdaSytze Alkema

David de Jong Gjelt Visser Mient Holwerda Sytze Alkema
PR-man Notulist  Ponghâlder

Geart BrúnsmaJan PoutsmaJan Willem Uringa

Geart Brúnsma Jan Poutsma Jan Willem Uringa

Nederlands Nederlandse Versie
Cookies helpen ons onze services te leveren. Door onze services te gebruiken, geeft u aan akkoord te gaan met ons gebruik van cookies. OK