DFE

- Fryske earetsjinsten - - DFE - - Tsjerketsjinsten - - Preken - - Belidenisskriften - - Liturgy - - Lieten - - Nijs - - Ferwizings - - Kontakt - - Nys archyf -

DFE: Deputaten Fryske Earetsjinsten

Doel:

It oan ‘e oarder stellen en befoarderjen fan it Frysk yn ‘e earetsjinsten.

Taken:

  1. Stipepunt foar de (frijmakke) Grifformearde Tsjerken (fGT) yn it ressort fan ‘e Partikuliere Synoade Fryslân (PS) en dêrbûten:
    • fanwege DFE: it stimulearjen fan ‘e tsjerken by it brûken fan it Frysk yn ‘e earetsjinst
    • fanwege de tsjerken: it om rie freegjen by DFE by it brûken fan it Frysk yn ‘e earetsjinst;
  2. It besoargjen fan ‘e tsjerklike dokuminten dy’t yn ‘e fGT brûkt wurde (belidenisskriften, liturgyske formulieren en gebedens) yn ‘e Fryske taal;
  3. It ûntwikkeljen fan materiaal foar de earetsjinsten yn ‘e Fryske taal (bygelyks yn de foarm fan prekenbondels);
  4. It mei-inoar opwurkjen mei oare tsjerklike denomminaasjes yn ‘e Yntertsjerklike Kommisje foar de Fryske Earetsjinst (YKFE).

Leden fan DFE:

David de JongJitse HúsmanMient Holwerda

David de Jong Jitse Húsman Mient Holwerda
Foarsitter Skriuwer Notulist 


Harm van de HeideGeart BrúnsmaJan Poutsma

Harm van de Heide Geart Brúnsma Jan Poutsma
Ponghâlder

DFE-rapportaazje

Lês de rapportaazje (pdf) fan 'e DFE foar de classes Drachten en Ljouwert, 2018-2019.

DFE-rapportaazje


Nederlands Nederlandse Versie
Cookies helpen ons onze services te leveren. Door onze services te gebruiken, geeft u aan akkoord te gaan met ons gebruik van cookies. OK