DFE

- Fryske earetsjinsten - - DFE - - Tsjerketsjinsten - - Preken - - Belidenisskriften - - Liturgy - - Lieten - - Nijs - - Ferwizings - - Kontakt -

Doel:

It oan ‘e oarder stellen en befoarderjen fan it Frysk yn ‘e earetsjinsten.

Taken:

  1. Stipepunt foar de (frijmakke) Grifformearde Tsjerken (fGT) yn it ressort fan ‘e Partikuliere Synoade Fryslân (PS) en dêrbûten:                                                                                                                                                                    -fanwege DFE: it stimulearjen fan ‘e tsjerken by it brûken fan it Frysk yn ‘e earetsjinst;                                                            -fanwege de tsjerken: it om rie freegjen by DFE by it brûken fan it Frysk yn ‘e earetsjinst;
  2. It besoargjen fan ‘e tsjerklike dokuminten dy’t yn ‘e fGT brûkt wurde (belidenisskriften, liturgyske formulieren en gebedens) yn ‘e Fryske taal;
  3. It ûntwikkeljen fan materiaal foar de earetsjinsten yn ‘e Fryske taal (bygelyks yn de foarm fan prekenbondels);
  4. It mei-inoar opwurkjen mei oare tsjerklike denomminaasjes yn ‘e Yntertsjerklike Kommisje foar de Fryske Earetsjinst (YKFE).

Leden fan DFE:

                   

 David de Jong     Gjelt Visser             Mient Holwerda   Sytze Alkema           

 foarsitter               PR-man                   notulist                  ponghâlder


                    

Geart Brúnsma       Jan Poutsma            Jan Willem Uringa      

                                                                                                                                                

 

 

 
Cookies helpen ons onze services te leveren. Door onze services te gebruiken, geeft u aan akkoord te gaan met ons gebruik van cookies. OK